Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Feelsmart GmbH (Vanaf 09. März 2017)

(Uitsluitend voor gebruik in zakelijke transacties met de gespecialiseerde handel)

1. strekking

1.1 De volgende Algemene Voorwaarden (GTC) zijn van toepassing op alle zakelijke relaties van Feelsmart GmbH (hierna "FEELSMART" genoemd) met haar klanten (hierna "Gebruikers" genoemd).

1.2 De registratie onder www.feelsmart.de en alle online beschikbare aanbiedingen en functies na registratie in het gebied "Registratie & Registratie / MY FEELSMART" zijn exclusief beschikbaar voor ondernemers in de zin van § 14 BGB, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke specialismen , De aanbiedingen zijn niet gericht op consumenten.

2. gebruiksrechten

2.1 FEELSMART. gewährt dem registrierten Nutzer ein einfaches und nicht übertragbares Zugangs- und Nutzungsrecht zum Zwecke der Nutzung der ansonsten nicht frei zugänglichen Bereiche (insbsd. zu dem Wizard und zu Teilfunktionen des FEELSMART-Konfigurators) auf der Website www.feelsmart.de (nachfolgend „Intranet“ genannt). Das Nutzungsrecht ist personenbezogen und steht ausschließlich – soweit nachfolgend nicht abweichend geregelt - dem registrierten Nutzer bzw. bei juristischen Personen dem bei Registrierung benannten Mitarbeiter zu.

2.2 FEELSMART. verleent de geregistreerde gebruiker een eenvoudig en niet-overdraagbaar recht van toegang en gebruik voor het gebruik van de anderszins niet vrij toegankelijke gebieden (met name de wizard en subfuncties van de FEELSMART-configurator) op de website www.feelsmart.de (hierna "intranet") genoemd). Het gebruiksrecht is persoonlijk en is alleen - indien niet anderszins geregeld - voor de geregistreerde gebruiker of, in het geval van rechtspersonen, voor de werknemer die bij registratie is genoemd.

2.3 Tenzij anders vermeld in de volgende bepalingen, mag de inhoud niet worden bekendgemaakt aan derden voor gebruik of op enige manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FEELSMART. schriftelijke toestemming verleend. De inhoud is auteursrechtelijk beschermd. De persoonlijke toegangsgegevens mogen niet bekend worden gemaakt aan derden en moeten geheim worden gehouden. Deze verplichting moet ook door de gebruiker worden overgedragen aan alle werknemers die het intranet mogen gebruiken op basis van deze voorwaarden. FEELSMART. behoudt zich het recht voor om de toegang tot het intranet te blokkeren als, als gevolg van de fout van de gebruiker of een van zijn werknemers, de toegangsgegevens, bijv. B. vindt plaats door door te sturen naar derden.

2.4 De inhoud van het intranet en in het bijzonder de FEELSMART. Configurators zijn uitsluitend bedoeld als een gids voor de elektrische handel en hun werknemers. Ze vervangen niet de expertise die vereist is voor de elektrische handel of de haalbaarheid van het geplande en geïmplementeerde project.

2.5 FEELSMART. heeft ook het recht om de toegang van de gebruiker tot het intranet zonder reden te blokkeren, tenzij de gebruiker een pro-lidmaatschap heeft.

3. contract/ registratie/ Pro-lidmaatschap/ vergoeding

3.1 De gebruiker kan onder www.feelsmart.de onder "Application & Registratie / MY FEEL SMART" registreren voor gratis door het invullen van het formulier er gehoond en klik op de knop "Registreer". Hij geeft daarmee een aanbod om een ​​gratuite, onbepaalde tijd en op elk moment te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving opvraagbare voor beide partijen akkoord om het register te gebruiken om ontgrendeld voor hem onderdelen van het intranet in overeenstemming met deze voorwaarden. De klant ontvangt vervolgens een bevestigingsmail. Het contract komt tot stand wanneer de gebruiker zijn registratie bevestigt door middel van de code die met deze bevestigingsmail wordt verzonden of door op de bevestigingslink in die e-mail te klikken. De contracttekst wordt niet opgeslagen. Hij is niet online beschikbaar voor de gebruiker. De klant kan het opslaan door deze AVB op te halen en op te slaan met zijn browser. De contracttaal is Duits. Het gebruik van de gratis beschikbare componenten van het intranet is gratis. Niet alle functies van het intranet zijn echter volledig bruikbaar. Meer dan de basisprincipes van bruikbare intranet FEELSMART configurator, te weten:. Volledige output van alle projectgegevens, verzoek biedingen voor een project en het delen van projecten met maximaal drie geregistreerde werknemers (de "Pro-functies" genoemd), heeft de gebruiker alleen beschikbaar komen , als hij een op een vergoeding gebaseerd pro-lidmaatschap verwerft onder www.feelsmart.de in overeenstemming met sectie 3.2 van deze GCI.

3.2 Het Pro-lidmaatschap kan worden gekocht onder "Registratie & Registratie / MIJN FEELSMART" door geregistreerde gebruikers. Als u op de knop "Pro Membership" klikt, gaat de gebruiker naar een pro-lidmaatschapspagina. Door te klikken op de daar gevestigde knop met het label "zijn Pro lid" neemt u de gebruiker naar een andere pagina waarop hij opnieuw in te voeren hun gegevens aanvaarden deze AV en het privacybeleid en de afgifte van een SEPA-incasso mandaat om de gebruiksvergoeding te verzamelen nodig heeft. Hij kan zijn informatie daar controleren en indien nodig corrigeren. "Voor bestelling" door te klikken op de gebruiker dan een aanbod om een ​​pro-Mitgliedchaft tegen FEELSMART. te sluiten. uit. Het contract van pro-lidmaatschap komt tussen hem en FEELSMART. door het feit dat FEELSMART. aanvaardt het aanbod van de gebruiker door hem per e-mail de rekening voor het pro-lidmaatschap te sturen. De gebruiker kan de verdragstekst archiveren door "Bestel Paid" hij die hem de laatste pagina gevuld met de knop en gekoppeld deze AVB en browser slaat of drukt het privacybeleid van. De contracttekst wordt uitgegeven door FEELSMART. opgeslagen. De contracttekst is niet online beschikbaar voor de klant. Voor het afsluiten van het contract is alleen de Duitse taal beschikbaar.

3.3 De Pro-lidmaatschapsovereenkomst is geldig gedurende één jaar vanaf het sluiten van het contract en geeft de gebruiker binnen deze periode toegang tot de Pro-functies. De gebruikskosten voor het Pro-lidmaatschap bedragen 25 € netto per maand plus btw. Gira-Aktiv-Partner en Sonepar E-Partner kunnen het Pro-lidmaatschap krijgen voor de voordelige prijs van 20 € / maand netto plus btw. aankoop. Voorwaarde hiervoor is dat u uw Gira-Active Partners of uw Sonepar E-Partner klantnummer al hebt opgegeven als onderdeel van uw aanvraag voor pro-lidmaatschap in het bijbehorende formulierveld.

3.4 De gebruiker vergoeding is verschuldigd voor de gehele looptijd van de pro-lidmaatschap contract en moet door SEPA Direct Debit Scheme worden betaald. Met de uitvoering van de automatische incasso heeft FEELSMART. de PayOne GmbH, Fraunhofer Strasse 2-4, 24118 Kiel, Duitsland - Hoofdkantoor: Kiel - Kiel rechtbank HRB 6107 - CEO: Carl Frederic Zitscher, Jan Kanieß - Een lid van de Sparkassen-Finanzgruppe opdracht als een betaaldienst. VOEL SMART. PAYONE GmbH draagt ​​de voor de automatische incasso vereiste informatie over. Het doorgeven van de informatie vindt uitsluitend plaats met het oog op de verwerking van de betalingen. De gebruiker wordt tijdig van tevoren op de hoogte gesteld van de overeenkomstige automatische incasso (zogenaamde pre-notification). Deze aankondiging zal minstens één werkdag vóór de debitering op de aan de gebruiker geadresseerde factuur worden gedaan, die hem per e-mail zal worden toegezonden. De gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn account voldoende dekking heeft in de overeengekomen debiteringstermijn. De gebruiker is verplicht de schade te vergoeden die is veroorzaakt door een mogelijke weigering van betaling van het rekeninghoudende instituut.

4. looptijd, opzegtermijn

4.1 Het Pro-lidmaatschap heeft een looptijd van één jaar en kan door de gebruiker behoorlijk worden beëindigd met een periode van 6 weken vóór het verstrijken van de contractperiode in tenminste tekstvorm. Als de annulering per e-mail is, moet deze worden verzonden naar info@feelsmart.de.

4.2 Indien niet tijdig wordt opgezegd, wordt het Pro-lidmaatschapscontract met nog een jaar verlengd. De gebruikerstoeslag voor het volledige volgende contractjaar is dan van te voren verschuldigd bij het begin van het volgende contractjaar.

4.3 Het recht op buitengewone beëindiging om goede redenen blijft ongewijzigd.

4.4 FEELSMART. is ook te allen tijde gerechtigd om het pro-lidmaatschap zelfs vóór het verstrijken van de respectieve contracttermijn afdoende te beëindigen tegen vergoeding van de pro rata temporis gebruiksvergoeding.

5. inhoud van het intranet en eliminatie van fouten

5.1 Het effectieve gebruik van de functies die op het intranet worden aangeboden vereist elektrotechnische expertise. Er wordt geen operationele of gebruikersbijstand geboden aan personen die de nodige expertise voor hun gebruik leveren. De plannen die met behulp van de configurator worden gemaakt, zijn alleen hulpmiddelen die worden gegenereerd op basis van de invoer van de gebruiker. Van de kant van de configurator is er geen controle op de mate waarin het project kan worden geïmplementeerd of, in het geval van implementatie, functioneel. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor zijn opmerkingen en moet zijn uitvoeringsprestaties aanpassen aan de respectieve technische en feitelijke omstandigheden van elke bestelling.

5.2 FEELSMART. fout van het intranet, die niet alleen het beoogde gebruik niet te verwaarlozen, wordt gecorrigeerd. De foutcorrectie zal worden gemaakt naar keuze van FEELSMART, afhankelijk van het belang van het defect, door de levering van een verbeterde versie of door instructies voor het elimineren of omzeilen van de effecten van het defect.

6. aansprakelijkheid

6.1 FEELSMART. aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Bovendien is FEELSMART aansprakelijk. voor de nalatige niet-nakoming van verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk maakt, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en waarvan de gebruiker zich regelmatig kan beroepen. In het laatste geval is FEELSMART aansprakelijk. echter alleen voor de voorzienbare, contracttypische schade. VOEL SMART. is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die welke in de voorgaande zinnen zijn genoemd. De bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van letsel aan leven, lichaam en gezondheid. Aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

6.2 De gebruiker is zich ervan bewust dat hij in het kader van zijn verplichting om schade te beperken een regelmatige back-up van zijn gegevens moet uitvoeren en dat hij alle redelijke aanvullende beveiligingsmaatregelen moet nemen in geval van een vermoedelijke softwarestoring.

6.3 In geval van onbeschikbaarheid van individuele inhoud of verstoringen van de prestaties op het internet als gevolg van overmacht of verstoring van de gemoedsrust is er geen recht op prestatie, compensatie of vermindering van de vergoeding. De datacommunicatie via internet kan niet op elk moment volgens de huidige stand van de techniek foutloos en / of beschikbaar worden gesteld. Tijdelijke bedrijfsonderbrekingen als gevolg van de gebruikelijke onderhoudstijden, systeemgerelateerde storingen van het internet en overmacht zijn mogelijk. Er is geen aansprakelijkheid van FEELSMART. genomen voor de constante beschikbaarheid van de online verbinding. Claims voor compensatie in geval van bedrijfsonderbreking of systeemuitval zijn uitgesloten.

7. hyperlinks

Het intranet kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. VOEL SMART. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites noch doet FEELSMART dit. Deze websites en hun inhoud zijn uniek omdat FEELSMART. de gekoppelde informatie wordt niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie die daar wordt verstrekt. Het gebruik ervan gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

8. aanvullende overeenkomsten, jurisdictie en toepasselijk recht

8.1 Alle nevenovereenkomsten met deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen effectief als ze zijn goedgekeurd door FEELSMART. zijn bevestigd in ten minste geschreven vorm; dit geldt ook voor een intrekking van deze bepaling.

8.2 Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Duitse recht, met uitzondering van het VN-koopverdrag. De jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met deze gebruiksvoorwaarden is Münster, Westfalen.

9. privacy policy

De regels voor gegevensbescherming zijn te vinden op onze pagina "Privacybeleid".

10. slotbepalingen

10.1. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze AV na het sluiten van de overeenkomst niet effectief of niet-afdwingbaar zijn of niet meer uitvoerbaar of niet-afdwingbaar worden, dan blijft de geldigheid van deze AV ongewijzigd. De wet is vervangen door de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling. De bovenstaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing in het geval dat de AV niet volledig blijken te zijn.

10.2. FEELSMART. behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden op elk moment aan te passen en te wijzigen. Dit geeft de gebruikers tijdige kennis. Voor lopende contracten is echter de AVB die is opgenomen in de totstandkoming van het contract van toepassing.